Cuộc Gọi 36h

Tên tiếng Anh: The Hippocratic Crush
Tên tiếng Hoa: On Call 36小時
Tên gốc: Cuộc Gọi 36 Tiểu Thời
Số tập: 25
Ngày ra mắt tạo hình: 21/6/2011
Ngày phát sóng trên TVB:13/02/2012
Ngày phát hành ở VN:
Giám chế: Phan Gia Đức
Biên thẩm: Phan Mạn Hồng, Lương Ân Đông, Tôn Hạo Hạo
Đề tài: Bác sĩ
Diễn viên: Dương Di, Mã Quốc Minh, La Trọng Khiêm, Huỳnh Trí Văn, Quách Chính Hồng, Ngải Uy, Ngụy Tuấn Hào, Viên Vỹ Hào, Hồ Bồi Úy, Huỳnh Trí Hiền, Hàn Mã Lợi, Lý Hồng Kiệt, Châu Gia Di, Tào Vĩnh Liêm, Tạ Đông Văn ,Trương Tuệ Văn, Lâm Cảnh Trình, Tạ Trác Ngôn, Triệu Hy Lạc, Huỳnh Doanh,
Lâm Viễn Nghênh, Lỗ Chấn Thuận, Lữ Hy, Quách Điền Tuấn, Ngô Văn Phủ, Tô Ân Từ, Lý Phong, Tôn Tuệ Tuyết, Diệp Vỹ, Thang Tuấn Minh, Lương Kiện Bình, Trương Trí Hiên, Mã Quán Đông, Phạm Thể Nhi, Lâm Tú Di, Từ Mai Tình, Thẩm Ái Lâm, Trần Gia Dĩnh, Lâm Ảnh Hồng, La Hân Linh, Cừu Trác Năng [id] 1;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589e348942bf65aab4fe4a1131f3162bac96006a0fa7d4185d42631b5cdb857a74b28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 2;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895895d8845d3526268097f71352e3f377b350d4638002289cbee4ab8fd523dbb22f028bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 3;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589f6acaf2b59ce9121bca6d24a63c376ca1553803471a6ce9dd58120da5299d46d28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 4;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589c9f9bdcfa5b04ffd4071d11cf81b3fc9bef567c5a606d8bc7000bd51135326b828bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 5;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589f704ec37e62485046213e9a2afe331f334b112695e596631a26a3910f0a399f328bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 6;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895890e75190cb9d5d306704f694576f3d5b933415903c5bde5989e2806eb550d479228bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 7;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895895de4132033809210f5a7365aec689cbb039358c947d16b95d7e133428df802a728bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 8;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895899f4165cb084627808a65d41f76d077eabc2ee545b71a6952e08c264a69be5a5328bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 9;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b8958992e5746bfe5de3d9ab0fe8dadd4831eb0600c01098d4f90cd07b7e60940923a728bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 10;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589f14ad3c3b83fe72a4db90302167940de72571cbf1251fb111fda5439e440cdaf28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 11;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589524df03d7dccec835bce534022245f21ba90761ced219121035071459285ae3228bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 12;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589f0c68813177d9ddaba6f76e56e9b7394e60c5caa1ed12667e800d7788cb35e1528bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 13;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589fe62ce557d794876a3ced60ba2493ecf55686532202df9ac3ed9a66b6c01573828bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 14;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b8958972e7db36d4bf609bdeb24213aa29e15a8e2d58d72cbf784dc5bf052a0411d52128bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 15;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589f0a63e1907f8629c6049f85a4d9e5564ceb701fd16440c3771eb1ec3d7dfb2ba28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 16;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b8958997d2916e4a7e41de06a176f417eeb30516b5e39efa759279e545488fa64b148f28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 17;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895899e0f5b75e4e913d4f15f7a63b08e392c69ef7af278602552448a3af49546ecbd28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 18;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589e82e1b734ef56aa678e7b9047c2fdd958cd9a97463db66d78e5a3bcfbaa39a1828bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 19;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895891dc9d1899d1e04f451547325f603b0bfcd42730388e06c9b7ed2c7205a5f489628bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 20;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895899a76c7f41473d5cf490ecb4f5fb2185038c23ac963cc1e5f81083b683c5f95b728bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 21;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895893e37996ad5d43986c7f6cdcb3bd8ff5ff492f0133905ca20674acd727fbf89fb28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 22;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b895896fb19714238bbb8eb7ecd6329ba5bfdf0a64a2262692d133d0e45ee497b23cec28bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 23;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589beefb6a4808b4d3970f5d4585bdf0b580398352c405cae425e3cccb88c8d658328bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 24;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b89589e9f27c7c7abf4cd6fa44b0ee61076a8b7c81f7ef22fce7f8aff6fd3dfae502f528bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| 25;xixam*418469ee4c58566522a46096c44318c96926ef53c77415ee76404aecb7b8958987a095844fc0239b0b911726408ca63886b9754b0f7f32459c988b1ebb20cf1928bd50d065ce4aefdbb999ba9e43923e150366bd31d716d5fb8a2bf01fe2d0ff13f7b3539504534b1fe217e435182a2c| [/id]

Cuộc Gọi 36h Cuộc Gọi 36h Reviewed by Lê Duy on 03:08 Rating: 5

Không có nhận xét nào: